>> อัตราส่วน


                                  >> อัตราส่วนที่เท่ากัน