ครูผู้สอนนายปรเมศร   พุ่มจันทร์
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ุ6 รหัสวิชา ค32201

นางสาวชุติมณฑน์  โสชัยยันต์
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 รหัสวิชา ค32201 และ ค32205

Comments