นางน้ำฝน  บุญมาก
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 รหัสวิชา ค32201


นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 รหัสวิชา ค32202


นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.5 ห้อง SME