นางสาวรัชดา  บุราคร
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 รหัสวิชา ค33101


นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 รหัสวิชา ค33202


นายธวัชชัย  อุตตะ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.4 ห้อง SME