นางจิรมน  งามนัก
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 รหัสวิชา ค32101

                                                              
นางอภิญญา  ชูวา
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 รหัสวิชา ค32102


นางธัญพร  คงมั่น
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.3 ห้อง SME