นางธัญพร  คงมั่น
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 รหัสวิชา ค32201

นางสาวอรชา  หงส์เพชร์
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 รหัสวิชา ค32202


นางสารภี  สามารถ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.2 ห้อง SME