นายธวัชชัย  อุตตะ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 รหัสวิชา ค31101

นางสารภี  สามารถ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 รหัสวิชา ค32102


นางจิรมน  งามนัก
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.1 ห้อง SME