สืบค้นเพิ่มเติมเทอมที่ 1

   บทที่ 1. การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. การวัดค่ากลางของข้อมูล

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

· มัธยฐาน

· ฐานนิยม

· ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

2. การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพทธ์ของข้อมูล

3. การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล

· การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์

· การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์

· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล

   บทที่ 2. การแจกแจงปกติ

1. ค่ามาตรฐาน

2. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

   บทที่ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

2. แผนภาพการกระจาย

3. การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด

4. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

เทอมที่ 2  https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/announcedคลิกอ่านหนังสือเรียน

   บทที่ 1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์   https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/announcedดาวน์โหลดเอกสาร

1. ลำดับอนันต์

· ความหมายของลำดับ

· รูปแบบการกำหนดลำดับ

· ลำดับเลขคณิต

· ลำดับเรขาคณิต

· ลิมิตของลำดับ

2. อนุกรมอนันต์

· ผลบวกของอนุกรมอนันต์

· สัญลักษณ์แทนการบวก

   บทที่ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/announcedดาวโหลดเอกสาร

1. ลิมิตของฟังก์ชัน

2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3. ความชันของเส้นโค้ง

4. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5. การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

6. อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

7. อนุพันธ์อันดับสูง

8. การประยุกต์ของอนุพันธ์

9. ปฎิยานุพันธ์

10. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

11.ปริพันธ์จำกัดเขต

12. พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

   บทที่ 3. กำหนดการเชิงเส้น

1. กราฟของอสมการเชิงเส้น

2. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

3. การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟComments