เทอมที่ 1

บทที่ 1. เซต

1. เซต

2. เอกภพสัมพัทธ์

3. สับเซตและเพาเวอร์เซต

4. ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2. การให้เหตุผล

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทที่ 3. จำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

· การเท่ากันในระบบจำนวน

· การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง

3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง

· การแยกตัวประกอบของพหุนาม

· การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

4. การไม่เท่ากัน

5. ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4. เลขยกกำลัง

1. รากที่ ของจำนวนจริง

2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ


เทอมที่ 2

บทที่ 1. ฟังก์ชัน

1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

· ความสัมพันธ์

· โดเมนและเรนจ์

· ฟังก์ชัน

2. ฟังก์ชันเชิงเส้น

3. ฟังก์ชันกำลังสอง

· กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

· การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

· การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

5. ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์

6. ฟังก์ชันขั้นบันได

บทที่ 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติเทอมที่ 1

บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. ประพจน์

2. การเชื่อมประพจน์

3. การหาค่าความจริงของประพจน์

4. การสร้างตารางค่าความจริง

5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

6. สัจนิรันดร์

7. การอ้างเหตุผล

8. ประโยคเปิด

9. ตัวบ่งปริมาณ

10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว

11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของระบบจำนวนจริง

3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

4. สมบัติของการไม่เท่ากัน

5. ช่วงและการแก้อสมการ

6. ค่าสัมบรูณ์

7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์

บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้อย


เทอมที่ 2

บทที่ 1. ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์

1. ระบบสมการเชิงเส้น

2. เมทริกซ์

3. ตัวผกผันการคุณของเมทริกซ์

4. การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์

5. การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 2. ฟังก์ชัน

1. ความสัมพันธ์

· ผลคูณคาร์ทีเซียน

· ความสัมพันธ์

· โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์

3. ฟังก์ชัน

· ความหมายของฟังก์ชัน

· การดำเนินการของฟังก์ชัน

· ฟังก์ชันผกผัน

· เทคนิคการเขียนกราฟ

บทที่ 3. เรขาคณิตวิเคราะห์

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

· ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

· จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

· ความชันของเส้นตรง

· เส้นขนาน

· เส้นตั้งฉาก

· ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง

· ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด

2. ภาคตัดกรวย

· วงกลม

· วงรี

· พาราโบลาโบลา

· ไฮเพอร์โบลา

· การเลื่อนกราฟ