เทอมที่ 1

   บทที่ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร

1. รูปเรขาคณิตสามมิติ

2. ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

3. ปริมาตรของพีระมิดและกรวย

4. ปริมาตรของทรงกลม

5. พื้นที่ของปริซึมและทรงกระบอก

   บทที่ 2. กราฟ

1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มี

2. ความสัมพันธ์เชิงเส้น

3. กราฟของสมการเส้นสองตัวแปร

4. กราฟกับการนำไปใช้

   บทที่ 3. ระบบสมการเชิงเส้น

1. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

3. โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

   บทที่ 4. ความคล้าย

1. รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

2. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

3. การนำไปใช้

   บทที่ 5. พื้นที่ผิวและปริมาตร

1. พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

2. การนำไปใช้เทอมที่ 2

   บทที่ 1. อสมการ

1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

   บทที่ 2. ความน่าจะเป็น

1. ความน่าจะเป็น

2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

   บทที่ 3. สถิติ

1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

2. ค่ากลางของข้อมูล

   บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ
เทอมที่ 1

   บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง

1. สมบัติของ

2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2

3. การนำไปใช้

   บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม

1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

   บทที่ 3. สมการกำลังสอง

1. ทบทวนสมการกำลังสอง

2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง

   บทที่ 4. พาราโบลา

1. สมการของพาราโบลา

2. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2

3. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k

4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(xh)2+k

5. y = ax2+bk+c พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ


เทอมที่ 2

   บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต

2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

3. การสร้าง

   บทที่ 2. ระบบสมการ

1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง

2.ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

   บทที่ 3. วงกลม

1. วงกลม

2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

3. คอร์ด

4. เส้นสัมผัสวงกลม

   บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม

2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม