เทอมที่ 1

   บทที่ 1. สมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้

2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

    บทที่ 2. ระบบจำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็ม

2. การบวกจำนวนเต็ม

3. การลบจำนวนเต็ม

4. การคูณจำนวนเต็ม

5. การหารจำนวนเต็ม

6. สมบัติของจำนวนเต็ม

   บทที่ 3. เลขยกกำลัง

1. ความหมายของเลขยกกำลัง

2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง

3. การนำไปใช้

   บทที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม

2. การสร้างพื้นฐาน

3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย


เทอมที่ 2

   บทที่ 1. ทศนิยมและเศษส่วน

1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

2. การบวกและการลบทศนิยม

3. การคูณและการหารทศนิยม

4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

5. การบวกและการลบเศษส่วน

6. การคูณและการหารเศษส่วน

7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

   บทที่ 2. การประมาณค่า

1.ค่าประมาณ

2. การปัดเศษ

3. การประมาณค่า

   บทที่ 3. คู่อันดับและกราฟ

1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

2. กราฟและการนำไปใช้

   บทที่ 4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1. แบบรูปและความสัมพันธ์

2. คำตอบของสมการ

3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

   บทที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์


เทอมที่ 1

   บทที่ 1. การประยุกต์ 1

1. รูปเรขาคณิต

2. จำนวนนับ

3. ร้อยละในชีวิตประจำวัน

4. ปัญหาชวนคิด

   บทที่ 2. จำนวนและตัวเลข

1. ระบบตัวเลขโรมัน

2. ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ

3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

   บทที่ 3. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและ เลขยกกำลัง

1. การคิดคำนวณ

2. โจทย์ปัญหา

   บทที่ 4. การสร้าง

         1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง

         2. การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ

         3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
เทอมที่ 2

   บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

1. ข้อความคาดการณ์

2. ประโยคเงื่อนไข

3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข

4. การให้เหตุผล

   บทที่ 2. พหุนาม

1. เอกนาม

2. การบวกและการลบเอกนาม

3. พหุนาม

4. การบวกและการลบพหุนาม

5. การคูณพหุนาม

6. การหารพหุนาม

   บทที่ 3. บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

1. แบบรูปของจำนวน

2. ข่ายงาน

3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม